• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT

  Chuyên mục Phân loại Tài liệu Ngày đăng tải Dung lượng Tải về
  LUẬT XÂY DỰNG Luật xây dựng - 2014 27/11/2019 6.33 Mb
  Thông tư số 03/2019/TT-BXD 27/11/2019 3.61 Mb
  Thông tư số 01/2019/TT-BXD 27/11/2019 0.47 Mb
  LUẬT THUẾ Luật thuế xuất nhập khẩu 27/11/2019 1.97 Mb
  Luật sửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 27/11/2019 0.75 Mb
  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế 27/11/2019 0.34 Mb
  LUẬT LAO ĐỘNG Nghị định 11 - luật lao động 27/11/2019 0.7 Mb
  LUẬT DOANH NGHIỆP Luật số 68/2014/QH13 - Luật doanh nghiệp 27/11/2019 1.42 Mb
  Nghị định 78 - Luật doanh nghiệp 27/11/2019 2.66 Mb
  Nghị đinh 96 - Luật Doanh nghiệp 27/11/2019 0.59 Mb
  LUẬT ĐẦU TƯ Luật số 67/2014/QH13 - Luật đầu tư 27/11/2019 0.62 Mb
  Nghị định 118 - Luật đầu tư 27/11/2019 4.48 Mb
  LUẬT MÔI TRƯỜNG Nghị định 155 về xử phạt vi phạm môi trường 27/11/2019 6.41 Mb
  NĐ 201.2013.ND.CP Quy định 1 số điều về luật tài nguyên nước 27/11/2019 1.26 Mb
  nd_38.2015.NĐCP về quản lý chất thải rắn và phế liệu 27/11/2019 1.76 Mb
  Thong tu 36_2015_TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại 27/11/2019 1.1 Mb
  TT 35.2015 bảo vệ môi trường KCN,KKT,KCNC 27/11/2019 0.46 Mb
  TT47.2011.BTNMT QCVN về nước thải 27/11/2019 0.1 Mb
  NĐ 80.2014 về cấp thoát nước và xử lý nước thải 27/11/2019 0.45 Mb
  NĐ 19. Sửa đổi bổ sung một số điều Luật môi trường 27/11/2019 0.6 Mb
  Nghị định 40/2019/NĐ-CP 28/11/2019 4.73 Mb
  QCVN 05-2009-BTNMT chất lượng không khí xung quanh 27/11/2019 0.08 Mb
  QCVN 24_2016_TT-BYT tiếng ồn 27/11/2019 0.41 Mb
  Luật tài nguyên nước 30/10/2019 1 Mb