• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX-TÂN TẠO

   KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH

  TÀI LIỆU

  Chuyên mục Phân loại Tài liệu Ngày đăng tải Dung lượng Tải về
  THỦ TỤC ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRONG KCN VINATEX-TÂN TẠO 09/10/2020 2.59 Mb
  THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO KCN VINATEX-TÂN TẠO 12/11/2019 0.01 Mb
  VĂN BẢN HÀNH CHÍNH - PHÁP LUẬT LUẬT MÔI TRƯỜNG Nghị định 155 về xử phạt vi phạm môi trường 27/11/2019 6.41 Mb
  NĐ 201.2013.ND.CP Quy định 1 số điều về luật tài nguyên nước 27/11/2019 1.26 Mb
  nd_38.2015.NĐCP về quản lý chất thải rắn và phế liệu 27/11/2019 1.76 Mb
  Thong tu 36_2015_TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại 27/11/2019 1.1 Mb
  TT 35.2015 bảo vệ môi trường KCN,KKT,KCNC 27/11/2019 0.46 Mb
  TT47.2011.BTNMT QCVN về nước thải 27/11/2019 0.1 Mb
  NĐ 80.2014 về cấp thoát nước và xử lý nước thải 27/11/2019 0.45 Mb
  NĐ 19. Sửa đổi bổ sung một số điều Luật môi trường 27/11/2019 0.6 Mb
  Nghị định 40/2019/NĐ-CP 28/11/2019 4.73 Mb
  QCVN 05-2009-BTNMT chất lượng không khí xung quanh 27/11/2019 0.08 Mb
  QCVN 24_2016_TT-BYT tiếng ồn 27/11/2019 0.41 Mb
  Luật tài nguyên nước 30/10/2019 1 Mb
  LUẬT XÂY DỰNG Luật xây dựng - 2014 27/11/2019 6.33 Mb
  Thông tư số 03/2019/TT-BXD 27/11/2019 3.61 Mb
  Thông tư số 01/2019/TT-BXD 27/11/2019 0.47 Mb
  LUẬT THUẾ Luật thuế xuất nhập khẩu 27/11/2019 1.97 Mb
  Luật sửa đổi bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 27/11/2019 0.75 Mb
  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế 27/11/2019 0.34 Mb
  LUẬT LAO ĐỘNG Nghị định 11 - luật lao động 27/11/2019 0.7 Mb
  LUẬT DOANH NGHIỆP Luật số 68/2014/QH13 - Luật doanh nghiệp 27/11/2019 1.42 Mb
  Nghị định 78 - Luật doanh nghiệp 27/11/2019 2.66 Mb
  Nghị đinh 96 - Luật Doanh nghiệp 27/11/2019 0.59 Mb
  LUẬT ĐẦU TƯ Luật số 67/2014/QH13 - Luật đầu tư 27/11/2019 0.62 Mb
  Nghị định 118 - Luật đầu tư 27/11/2019 4.48 Mb